[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i Condicions<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Informaci&oacute;, <\/strong><em>en compliment amb el deure d' informaci&oacute; recollit a l'article 10 de la Llei 34\/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i del Comer&ccedil; Electr&ograve;nic, a continuaci&oacute;, es reflecteixen les dades seg&uuml;ents: la persona f&iacute;sica\/jur&iacute;dica titular del domini web www.espaicontract.com, i de la marca Espai Contract Immobili&agrave;ria &amp; Interiorisme, &eacute;s Ver&oacute;nica Leal Rodr&iacute;guez, amb domicili al c\/ Major 83, 08551 Tona, Barcelona amb NIF 47709614R (a continuaci&oacute; es denominar&agrave; Espai Contract). Espai Contract &eacute;s un binomi d'una ag&egrave;ncia immobili&agrave;ria i d'un estudi d'interiorisme l&iacute;der als dos sectors que ofereix serveis de comercialitzaci&oacute;, inversi&oacute; i gesti&oacute; de propietats a m&eacute;s del disseny i desenvolupament de projectes integrals d'interiorisme.&nbsp;Creiem fermament que l'&uacute;s responsable de les dades i la informaci&oacute; personal dels nostres clients &eacute;s primordial per al nostre negoci i la nostra reputaci&oacute;. Aquesta pol&iacute;tica de privadesa descriu quina informaci&oacute; recollim quan visites la nostra web, quin &uacute;s donem a aquesta informaci&oacute; i com pots controlar aquest &uacute;s.<\/em><br \/><br \/><strong>Usuaris, <\/strong><em>l'acc&eacute;s i\/o &uacute;s d'aquest portal d'Espai Contract atribueix la condici&oacute; d'USUARI, que accepta, des d'aquest acc&eacute;s i\/o &uacute;s, les Condicions Generals d'&Uacute;s reflectides aqu&iacute;. Les condicions esmentades s&oacute;n aplicables independentment de les condicions generals de contractaci&oacute; que, si s'escau, resultin de compliment obligat.<\/em><br \/><br \/><strong>&Uacute;s del lloc web,&nbsp;<\/strong><em>www.espaicontract.com proporciona l'acc&eacute;s a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (a continuaci&oacute; es denominar&agrave;, &ldquo;els continguts&rdquo;) a Internet pertanyents a Espai Contract o als seus llicenciants als quals l'USUARI hi pugui tenir acc&eacute;s. L&acute;USUARI assumeix la responsabilitat de l&acute;&uacute;s del portal. Aquesta responsabilitat s'est&eacute;n al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI ser&agrave; responsable d'aportar informaci&oacute; vera&ccedil; i l&iacute;cita. Com a conseq&uuml;&egrave;ncia d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual ser&agrave; responsable, comprometent-se a fer-ne un &uacute;s diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un &uacute;s adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, f&ograve;rums de discussi&oacute; o grups de not&iacute;cies) que Espai Contract ofereix a trav&eacute;s del seu portal i amb car&agrave;cter enunciatiu per&ograve; no limitatiu, a no emprar-los per (1) inc&oacute;rrer en activitats il&middot;l&iacute;cites, il&middot;legals o contr&agrave;ries a la bona fe ia l'ordre p&uacute;blic; (2) difondre continguts o propaganda de car&agrave;cter racista, xen&ograve;fob, pornogr&agrave;fic-il&middot;legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (3) provocar danys als sistemes f&iacute;sics i l&ograve;gics d'Espai Contract, dels seus prove&iuml;dors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus inform&agrave;tics o qualssevol altres sistemes f&iacute;sics o l&ograve;gics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electr&ograve;nic d'altres usuaris i modificar manipular els missatges. Espai Contract es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xen&ograve;fobs, racistes, pornogr&agrave;fics, que atemptin contra la joventut o la inf&agrave;ncia, l'ordre o la seguretat p&uacute;blica o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicaci&oacute;. En qualsevol cas, Espai Contract (Ver&oacute;nica Leal Rodr&iacute;guez) no ser&agrave; responsable de les opinions abocades pels usuaris a trav&eacute;s dels f&ograve;rums, xats, o altres eines de participaci&oacute;.<\/em><br \/><br \/><strong>Protecci&oacute; de dades,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract (Ver&oacute;nica Leal Rodr&iacute;guez) compleix amb les directrius de la Llei Org&agrave;nica 15\/1999 de 13 de desembre de Protecci&oacute; de Dades de Car&agrave;cter Personal, el Reial Decret 1720\/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Org&agrave;nica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte &uacute;s i tractament de les dades personals de l'usuari. Per aix&ograve;, juntament amb cada formulari de recollida de dades de car&agrave;cter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol&middot;licitar a Espai Contract, far&agrave; saber a l'usuari de l'exist&egrave;ncia i l'acceptaci&oacute; de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcci&oacute; del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets dacc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute; o oposici&oacute;, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si &eacute;s el cas. Aix&iacute; mateix, Espai Contract informa que d&oacute;na compliment a la Llei 34\/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i el Comer&ccedil; Electr&ograve;nic i us sol&middot;licitar&agrave; el vostre consentiment al tractament del vostre correu electr&ograve;nic amb fins comercials en cada moment. L'usuari autoritza expressament Espai Contract perqu&egrave; totes les dades que s'obtinguin en aquest lloc web per al desenvolupament de les relacions comercialsa cada moment. L'usuari autoritza expressament Espai Contract perqu&egrave; totes les dades que s'obtinguin en aquest lloc web per al desenvolupament de les relacions comercials entre ambdues parts puguin ser facilitades a terceres empreses per al millor compliment dels seus serveis -transportistes, entitats financeres, etc.-. En tots els casos seran els estrictament necessaris per a l'activitat concreta que es faci. Aix&iacute; mateix, l'usuari autoritza Espai Contract perqu&egrave; les dades rebudes puguin ser utilitzades per a la realitzaci&oacute; de campanyes informatives i accions promocionals de productes o serveis que poden resultar del vostre inter&egrave;s. En qualsevol moment podreu exercir els drets d'acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute; i oposici&oacute; dirigint-vos a Espai Contract, amb domicili al carrer Major 83, 08551 Tona, Barcelona. Tel&egrave;fon: +34 93 887.18.50. E-mail: info@espaicontract.com<\/em><br \/><br \/><strong>Propietat intel.lectual i industrial,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract (Ver&oacute;nica Leal Rodr&iacute;guez), per si mateix o com a cession&agrave;ria, &eacute;s titular de tots els drets de propietat intel&middot;lectual i industrial d'aquesta p&agrave;gina web, aix&iacute; com dels elements continguts a la mateixa (a t&iacute;tol enunciatiu, imatges, so, &agrave;udio, v&iacute;deo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecci&oacute; de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, acc&eacute;s i &uacute;s, etc.), titularitat d'Espai Contract o b&eacute; dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, par&agrave;graf segon, de la Llei de propietat intel&middot;lectual, queden expressament prohibides la reproducci&oacute;, la distribuci&oacute; i la comunicaci&oacute; p&uacute;blica, inclosa la seva modalitat de posada a disposici&oacute;, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta p&agrave;gina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitj&agrave; t&egrave;cnic, sense l'autoritzaci&oacute; d'Espai Contract. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel&middot;lectual i industrial titularitat d'Espai Contract. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport f&iacute;sic sempre que sigui, &uacute;nica i exclusivament, per al seu &uacute;s personal i privat. L'USUARI haur&agrave; d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecci&oacute; o sistema de seguretat que estigu&eacute;s instal&middot;lat a les p&agrave;gines d'Espai Contract.<\/em><br \/><br \/><strong>Exclusi&oacute; de garanties i responsabilitat,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract (Ver&oacute;nica Leal Rodr&iacute;guez) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a t&iacute;tol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissi&oacute; de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnol&ograve;giques necess&agrave;ries per evitar-ho.<\/em><br \/><br \/><strong>Modificacions,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract es reserva el dret d'efectuar sense previ av&iacute;s les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent ampliar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a trav&eacute;s d'aquesta com la forma en qu&egrave; aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.<\/em><br \/><br \/><strong>Enlla&ccedil;os,&nbsp;<\/strong><em>en el cas que a www.espaicontract.com es disposessin enlla&ccedil;os o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Espai Contract (Ver&oacute;nica Leal Rodr&iacute;guez) no exercir&agrave; cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Espai Contract assumir&agrave; cap responsabilitat pels continguts d'algun enlla&ccedil; pertanyent a un lloc web ali&egrave;, ni garantir&agrave; la disponibilitat t&egrave;cnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informaci&oacute; continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusi&oacute; d'aquestes connexions externes no implicar&agrave; cap tipus d'associaci&oacute;, fusi&oacute; o participaci&oacute; amb les entitats connectades.<\/em><br \/><br \/><strong>Dret d'exclusi&oacute;,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract es reserva el dret a denegar o retirar l'acc&eacute;s a portal i\/o als serveis oferts sense necessitat de preav&iacute;s, a inst&agrave;ncia pr&ograve;pia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'&Uacute;s.<\/em><br \/><br \/><strong>Generalitats,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract perseguir&agrave; l'incompliment de les presents condicions aix&iacute; com qualsevol utilitzaci&oacute; indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.<\/em><br \/><br \/><strong>Modificaci&oacute; de les presents condicions i durada,&nbsp;<\/strong><em>Espai Contract podr&agrave; modificar en qualsevol moment les condicions aqu&iacute; determinades, sent degudament publicades com aqu&iacute; apareixen. La vig&egrave;ncia de les condicions esmentades anir&agrave; en funci&oacute; de la seva exposici&oacute; i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.<\/em><br \/><br \/><strong>Legislaci&oacute; aplicable i jurisdicci&oacute;,&nbsp;<\/strong><em>les parts es sotmeten, a la seva elecci&oacute;, per a la resoluci&oacute; dels conflictes i amb ren&uacute;ncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Vic, Barcelona.<\/em><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i Condicions

Informació, en compliment amb el deure d' informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents: la persona física/jurídica titular del domini web www.espaicontract.com, i de la marca Espai Contract Immobiliària & Interiorisme, és Verónica Leal Rodríguez, amb domicili al c/ Major 83, 08551 Tona, Barcelona amb NIF 47709614R (a continuació es denominarà Espai Contract). Espai Contract és un binomi d'una agència immobiliària i d'un estudi d'interiorisme líder als dos sectors que ofereix serveis de comercialització, inversió i gestió de propietats a més del disseny i desenvolupament de projectes integrals d'interiorisme. Creiem fermament que l'ús responsable de les dades i la informació personal dels nostres clients és primordial per al nostre negoci i la nostra reputació. Aquesta política de privadesa descriu quina informació recollim quan visites la nostra web, quin ús donem a aquesta informació i com pots controlar aquest ús.

Usuaris, l'accés i/o ús d'aquest portal d'Espai Contract atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

Ús del lloc web, www.espaicontract.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (a continuació es denominarà, “els continguts”) a Internet pertanyents a Espai Contract o als seus llicenciants als quals l'USUARI hi pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Espai Contract ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (3) provocar danys als sistemes físics i lògics d'Espai Contract, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els missatges. Espai Contract es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Espai Contract (Verónica Leal Rodríguez) no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades, Espai Contract (Verónica Leal Rodríguez) compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Espai Contract, farà saber a l'usuari de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Espai Contract informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment. L'usuari autoritza expressament Espai Contract perquè totes les dades que s'obtinguin en aquest lloc web per al desenvolupament de les relacions comercialsa cada moment. L'usuari autoritza expressament Espai Contract perquè totes les dades que s'obtinguin en aquest lloc web per al desenvolupament de les relacions comercials entre ambdues parts puguin ser facilitades a terceres empreses per al millor compliment dels seus serveis -transportistes, entitats financeres, etc.-. En tots els casos seran els estrictament necessaris per a l'activitat concreta que es faci. Així mateix, l'usuari autoritza Espai Contract perquè les dades rebudes puguin ser utilitzades per a la realització de campanyes informatives i accions promocionals de productes o serveis que poden resultar del vostre interès. En qualsevol moment podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos a Espai Contract, amb domicili al carrer Major 83, 08551 Tona, Barcelona. Telèfon: +34 93 887.18.50. E-mail: info@espaicontract.com

Propietat intel.lectual i industrial, Espai Contract (Verónica Leal Rodríguez), per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Espai Contract o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Espai Contract. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'Espai Contract. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'Espai Contract.

Exclusió de garanties i responsabilitat, Espai Contract (Verónica Leal Rodríguez) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions, Espai Contract es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent ampliar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

Enllaços, en el cas que a www.espaicontract.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Espai Contract (Verónica Leal Rodríguez) no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Espai Contract assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió, Espai Contract es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

Generalitats, Espai Contract perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada, Espai Contract podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció, les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Vic, Barcelona.


Cargando datos. Un momento, por favor...