[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de Privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pol&iacute;tica de privacitat,&nbsp;<\/strong><em>estableix els termes en qu&egrave; Espai Contract utilitza i protegeix la informaci&oacute; que &eacute;s proporcionada pels seus usuaris al moment d'utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia est&agrave; compromesa amb la seguretat de les dades dels usuaris. Quan us demanem omplir els camps d'informaci&oacute; personal amb la qual pugueu ser identificat, ho fem assegurant que nom&eacute;s s'emprar&agrave; d'acord amb els termes d'aquest document. Aquesta Pol&iacute;tica de Privacitat pot ser modificada recomanant-los que la revisin de forma habitual per assegurar-se que est&agrave; d'acord amb les possibles modificacions.<\/em><br \/><br \/><strong>Informaci&oacute; recollida,&nbsp;<\/strong><em>a la nostra p&agrave;gina web es podr&agrave; recollir informaci&oacute; personal com el nom, cognoms, tel&egrave;fon o adre&ccedil;a de mail. Aix&iacute; mateix quan sigui necessari podr&agrave; ser requerida informaci&oacute; espec&iacute;fica per processar algun pressupost, comanda, facturaci&oacute; o entrega.<\/em><br \/><br \/><strong>&Uacute;s de la informaci&oacute; recollida,&nbsp;<\/strong>l<em>a nostra p&agrave;gina web empra la informaci&oacute; per tal de proporcionar el millor servei possible, sent possible que us siguin enviats mails peri&ograve;dicament a trav&eacute;s de la nostra p&agrave;gina amb ofertes especials, nous productes i altra informaci&oacute; publicit&agrave;ria que considerem rellevant per a vost&egrave; o que pugui suposar-li algun benefici , aquests mails seran enviats a l'adre&ccedil;a que proporcioneu i podran ser cancel&middot;lats en qualsevol moment. Espai Contract est&agrave; altament comprom&egrave;s per complir amb el comprom&iacute;s de mantenir la vostra informaci&oacute; segura. Fem servir els sistemes m&eacute;s avan&ccedil;ats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap acc&eacute;s no autoritzat.<\/em><br \/><br \/><strong>Control de la informaci&oacute; personal,&nbsp;<\/strong><em>en qualsevol moment podeu restringir la recopilaci&oacute; o l'&uacute;s de la informaci&oacute; personal que heu proporcionat a la nostra p&agrave;gina web. En cas que s'hagi subscrit a la nostra Newsletter, teniu l'opci&oacute; de rebre el nostre butllet&iacute; o publicitat que podeu cancel&middot;lar-la en qualsevol moment. Aquesta empresa no vendr&agrave;, cedir&agrave; ni distribuir&agrave; la informaci&oacute; personal que &eacute;s recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial. Espai Contract es reserva el dret de canviar els termes de la present Pol&iacute;tica de Privacitat en qualsevol moment.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Enlla&ccedil;os a tercers,&nbsp;<\/strong><em>aquesta p&agrave;gina web pot contenir enlla&ccedil;os a altres p&agrave;gines web que puguin ser del vostre inter&egrave;s. Quan vost&egrave; de clic en aquests enlla&ccedil;os i abandoni la nostra p&agrave;gina, ja no tenim control sobre el lloc al qual &eacute;s redirigit i per tant no som responsables dels termes o privadesa ni de la protecci&oacute; de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pr&ograve;pies pol&iacute;tiques de privacitat per la qual cosa &eacute;s recomanable que les consulteu per confirmar que vost&egrave; est&agrave; d'acord amb aquestes.<\/em><br \/><br \/><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de Privacitat

Política de privacitat, estableix els termes en què Espai Contract utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d'utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels usuaris. Quan us demanem omplir els camps d'informació personal amb la qual pugueu ser identificat, ho fem assegurant que només s'emprarà d'acord amb els termes d'aquest document. Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada recomanant-los que la revisin de forma habitual per assegurar-se que està d'acord amb les possibles modificacions.

Informació recollida, a la nostra pàgina web es podrà recollir informació personal com el nom, cognoms, telèfon o adreça de mail. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar algun pressupost, comanda, facturació o entrega.

Ús de la informació recollida, la nostra pàgina web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, sent possible que us siguin enviats mails periòdicament a través de la nostra pàgina amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui suposar-li algun benefici , aquests mails seran enviats a l'adreça que proporcioneu i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. Espai Contract està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la vostra informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Control de la informació personal, en qualsevol moment podeu restringir la recopilació o l'ús de la informació personal que heu proporcionat a la nostra pàgina web. En cas que s'hagi subscrit a la nostra Newsletter, teniu l'opció de rebre el nostre butlletí o publicitat que podeu cancel·lar-la en qualsevol moment. Aquesta empresa no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial. Espai Contract es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Enllaços a tercers, aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines web que puguin ser del vostre interès. Quan vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privadesa ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que les consulteu per confirmar que vostè està d'acord amb aquestes.


Cargando datos. Un momento, por favor...